Léčba konopím

Jakým způsobem ovlivňuje konopí naši paměť?

Vliv konopí na pamět

S tím, jak se naše chápání konopí stává diferencovanějším, přibývá důkazů, že konopí skutečně ovlivňuje paměť. Zatímco určité formy paměti může užívání konopí zhoršovat, v jiných případech může konopí při poruchách paměti pomáhat. Pojďme si to vysvětlit podrobněji.

Paměť je kritická kognitivní funkce, která nám pomáhá činit rozhodnutí, smysluplně komunikovat s ostatními, udržovat si pocit vlastní identity a vybavovat si, co jsme se naučili. Tvorba vzpomínek je dynamický proces. Mozek neustále pulzuje aktivitou, protože různé skupiny neuronů, které jsou zodpovědné za vytváření myšlenek a vjemů, se zapojují a vyřazují z činnosti.

Když se určitá skupina neuronů aktivuje podruhé, vytvoří se vzpomínka. Tato reaktivace posiluje spojení mezi neurony, známá jako synapse. Když si vzpomínku vybavíme, znovu aktivujeme danou skupinu neuronů.

Nové vzpomínky jsou však velmi křehké a mohou být narušeny nebo poškozeny zásahy, jako jsou omamné látky nebo nedostatek spánku. Postupem času se však paměť stává silnější a odolnější, což je proces známý jako konsolidace paměti. Jak se nové vzpomínky hromadí, ty, které nejsou reaktivovány a obnovovány, se nakonec ztratí.

Paměť lze kategorizovat různými způsoby, ale vědci se obecně shodují, že existují dva hlavní typy paměti: krátkodobá paměť a dlouhodobá paměť. Za zpracování a ukládání každého typu paměti jsou zodpovědné jiné části mozku.

Za krátkodobou paměť a učení je zodpovědný především hipokampus, zatímco prefrontální kůra hraje zásadní roli v dlouhodobé paměti. Nicméně mezi těmito dvěma oblastmi mozku neustále probíhá tanec a při vybavování vzpomínek pracují v tandemu.

Jak může konopí ovlivnit paměť?

Většina výzkumů naznačuje, že účinky konopí na paměť jsou vyvolávány především prostřednictvím hipokampu, oblasti mozku, která má hojně kanabinoidních (CB1) receptorů a hraje hlavní roli v paměti a učení. Dva hlavní kanabinoidy obsažené v konopí, THC a CBD, však mohou na hipokampus působit různě.

THC, hlavní psychoaktivní kanabinoid v konopí, má silnou afinitu k receptorům CB1 a při konzumaci se na tyto receptory v hipokampu váže. Po navázání pak může THC dočasně zhoršit krátkodobou paměť a učení tím, že ztěžuje soustředění, ukládání a vybavování informací.

Na druhou stranu se zdá, že CBD má jiný účinek než THC. Nedávný výzkum na lidských účastnících ukázal, že CBD může výrazně zvýšit průtok krve hipokampem. Ačkoli důsledky této skutečnosti jsou zatím nejasné, vyšší klidový průtok krve hipokampem je spojen s lepším výkonem paměti.

Vědci z výše uvedené studie také spekulují, že zvýšený průtok krve mozkem může pomoci při léčbě jedinců s kognitivním úpadkem, jako je Alzheimerova choroba, u nichž dochází k poruchám řízení průtoku krve.

Konopí a krátkodobá paměť

Krátkodobá paměť je zodpovědná za přijímání a dočasné ukládání informací, kterým jsme byli právě vystaveni. Zapamatování si něčího jména bezprostředně po seznámení je příkladem krátkodobé paměti. Krátkodobá paměť může zahrnovat také pracovní paměť, která manipuluje s krátkodobými vzpomínkami a využívá je. Příkladem pracovní paměti může být poslouchání sledu událostí v příběhu, přičemž si uvědomujeme, co příběh znamená.

Pokud se téměř všichni vědci na něčem shodují, pak na tom, že THC obsažené v konopí může zhoršovat krátkodobou paměť.

Pokud jde o pracovní paměť, studie z roku 2020 s lidskými účastníky zjistila, že ji může ztížit dávka 15 mg THC. Účastníci studie dostali za úkol vizuální pracovní paměť: Byli vystaveni obrazu šesti barevných kvádrů a po jednosekundové přestávce si museli vybavit umístění a barvu každého z kvádrů. Účastníci, kteří nedostali konopí, v průměru správně identifikovali bloky více než ti, kteří konopí dostali.

Za zmínku také stojí, že zatímco jednorázová dávka 15 mg THC zhoršila pracovní paměť, u účastníků, kteří dostali dávku 7,5 mg, nebyl dopad znatelný. V experimentu se také testovalo, zda „bloudění myslí" a „snížené sledování úkolu" ovlivňuje pracovní paměť účastníků. Bylo zjištěno, že THC silně zvyšuje pravděpodobnost bloudění mimo úkol a zónování.

I když je jasné, že THC může ovlivnit krátkodobou paměť a pracovní paměť, autoři studie zdůrazňují, že THC ovlivňuje celkové vědomé prožívání. Jinými slovy, THC může zhoršovat naši krátkodobou paměť, protože ovlivňuje také naši schopnost soustředit se nebo být pozorný.

Důsledky této skutečnosti jsou významné, protože krátkodobá paměť, soustředění a pozornost hrají zásadní roli při učení. Když je obtížné udržet soustředění a koncentraci, může být ohroženo i krátkodobé ukládání nových informací.

Konopí a dlouhodobá paměť

Dlouhodobá paměť označuje rozsáhlou zásobárnu znalostí a předchozích událostí, které si pamatujeme několik dní nebo desetiletí. Z krátkodobých vzpomínek se nakonec stávají dlouhodobé vzpomínky, ke kterým pak můžeme přistupovat podle libosti. Naše nejjasnější dlouhodobé vzpomínky jsou ty, nad kterými nejvíce přemýšlíme nebo si je pamatujeme.

Zatímco většina vědců se shoduje na tom, že užívání konopí může narušovat krátkodobou paměť, o vlivu konopí na dlouhodobou paměť bylo provedeno méně výzkumů. Z přehledu z roku 2021 vyplývá, že u intenzivních konzumentů konopí dochází ke zhoršení dlouhodobé paměti.

Jiná inovativní studie z roku 2021, která zkoumala účinky konopí na vizuální epizodickou paměť – typ dlouhodobé paměti – však zjistila, že zřídkaví uživatelé konopí nevykazují zhoršenou dlouhodobou paměť. Uživatelé konopí ve druhém experimentu užívali konopí alespoň jednou měsíčně po dobu minimálně dvou let.

Záznamy a analýza EEG mozku prokázaly, že ačkoli uživatelé konopí zpracovávali své vzpomínky odlišně, celková kvalita jejich vzpomínek byla dobrá. Byli také schopni dobře vytvářet dlouhodobé vzpomínky.

Paměť může být notoricky nespolehlivá. Ke zkreslení nebo manipulaci s pamětí může docházet nevědomě. V některých případech je možné vytvořit vzpomínku na událost, která se nikdy nestala, což se nazývá falešná vzpomínka. Několik výzkumníků zabývajících se konopím v poslední době obrátilo svou pozornost na to, jak konopí zvyšuje náchylnost k falešné paměti.

V experimentu z roku 2020 dostalo 64 účastníků omamnou dávku THC a byli požádáni, aby provedli několik různých aktivit zaměřených na vzpomínání. Vědci zjistili, že u uživatelů konopí byla vyšší pravděpodobnost spontánních falešných vzpomínek. Například při jedné aktivitě, kdy si účastníci měli vzpomenout na slova v seznamu, si vybavili slova, která tam nebyla. Zajímavé je, že v následném testu o týden později, kdy už účastníci nebyli intoxikováni, se u některých z nich stále vyskytovaly falešné vzpomínky při testech vybavování slov.

U účastníků se také častěji vyskytovaly falešné vzpomínky v reakci na zavádějící návrhy. V další aktivitě byli svědky nebo pachateli počítačem generovaného zločinu ve virtuální realitě. Při rozhovoru bezprostředně po události účastníci častěji odpovídali kladně na záměrně zavádějící otázky. Výzkumníci zjistili, že falešné vzpomínky se výrazně častěji objevovaly, když byl účastník pod vlivem drog. Falešné vzpomínky však zmizely, když byli účastníci testováni za střízliva o týden později.

Někteří vědci spekulovali, že u uživatelů konopí může docházet k falešným vzpomínkám, protože THC narušuje zpracování vizuálních informací. To může následně zhoršit vizuální paměť uživatelů na předměty a zvýšit pravděpodobnost falešného rozpoznávání.

Výzkum konopí a falešné paměti je však zatím v počátečním stadiu. Výše zmíněná studie z roku 2021 se vyznačovala malým vzorkem, takže je možné, že větší a robustnější studie v budoucnu přinesou další zjištění.

Naštěstí také přibývá údajů, které zdůrazňují potenciální přínos kanabinoidů při poruchách paměti. Jedním z prokázaných příznivých účinků je schopnost CBD pomáhat odeznít vzpomínkám na strach. CBD dokáže zmírnit obávané vzpomínky tím, že snižuje úzkost s nimi spojenou.

To je zvláště užitečné pro osoby trpící posttraumatickou stresovou poruchou, u nichž mohou být škodlivé vzpomínky vyvolány stresovými situacemi. Vědci také zjistili, že CBD může u lidí pomáhat měnit averzivní vzpomínky a zabraňovat jejich opětovnému upevňování. Tyto účinky mohou významně přispět ke zlepšení příznaků spojených s posttraumatickou stresovou poruchou.

Existují také silné důkazy o tom, že CBD může pozitivně ovlivňovat epizodické vzpomínky. V loňské studii na lidech dostali účastníci po naučení 15 podstatných jmen jednorázovou dávku 12,5 mg e-liquidu CBD. Poté byli účastníci na 20 minut odvedeni a požádáni, aby si vzpomněli na naučená podstatná jména. CBD posílil jejich verbální epizodickou paměť o 10 % ve srovnání s těmi, kteří dostali placebo. Studie také zjistila, že CBD zřejmě nemělo negativní vliv na jejich pozornost nebo pracovní paměť.

Zdroj:

https://www.leafly.com/news/health/how-does-cannabis-affect-your-memory